logon.jpg

תמיכות שנה 2018
אודות
 

תמיכות עיריית אשדוד עבור תאגידים שלא למטרת רווח לשנת 2018 

 
תאגידים ללא כוונת רווח הרשומים כחוק ופעילים בתחומים : תרבות, רווחה, ספורט, חינוך, כוללים לאברכים, פעילות וולונטרית כללית פיתוח בתי כנסת ,מרכזים רוחניים ומבנה חינוך מיוחד ומבנה רווחה בתחום העיר אשדוד,   רשאים להגיש בקשה לעירייה לתמיכה  .  
 
על העמותה לבצע תהליך הרשמה ובהמשך למלא את הטפסים הנדרשים, יש לסרוק טפסים מלאים וחתומים בהתאם להנחיות המפורטות.
הבקשה תתקבל דרך האתר זה בלבד.
מחלקת התמיכות תעביר הדרכה וסיוע לעמותות במילוי הבקשות דרך האתר. 
 
ניתנת בזה הודעה לציבור בהתאם לנוהל מתן תמיכות של הרשויות המקומיות בדבר הגשת בקשות לתמיכה לשנת התקציב 2018 בתחומים הרשומים מעלה ובהתאם לקריטריונים המפורסמים.
 
 
 ניתן להגיש בקשה לתמיכה לשנת 2018 בין התאריכים
 07.12.2017 עד  22.01.2018    יט' בכסלו תשע"ח ועד ו' בשבט תשע"ח.
 
 
שימו לב!
 
1. בתאריך 22.1.2018  ו' בשבט תשע"ח  שעה 12.00 ינעל האתר ולא ניתן יהיה להגיש בקשות חדשות ,אך תינתן אפשרות להשלמת ניירת למסמכים מיוחדים,
    כגון ניהול תקין 2018 (מועד אחרון להגשתו יפורסם בנפרד). 
 
2. בקשה שלא תוגשנה בהתאם לנדרש ובקשה לא מלאה- לא תובאנה לדיון.
 
3. מתן התמיכות כפוף לאישור תקציב.
 
יודגש: תקציב העירייה לשנת 2018 טרם אושר וכן שחרור התמיכה יהיה כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית נשוא התמיכה,
ולא תתקבל כל החלטה סופית בדבר התמיכה המאושרות לכל אחד מהנתמכים עד לאחר אישור תקציב העירייה לשנת 2018.
 
  כל הזכויות שמורות לעיריית אשדוד                        האתר נבנה על ידי חברת 099